Đăng ký hợp tác đại lý phân phối CCTV, thiết bị viễn thông, báo động, Smarthome