Camera Turbo HD 4.0 Hikvision sắp sửa về kho. Có thể đặt hàng từ hôm nay !