Đầu báo khói quan trọng như thế nào? Có vai trò ra sao?