Biến chất thải hạt nhân thành pin hoạt động 28000 năm. Tin được không?