Đánh giá 2 siêu phẩm từ Dahua: “Camera Ranger có gì khác biệt với LOOC ?”