Hướng dẫn tái sử dụng hệ thống cáp đồng trục có sẵn