Thực hiện cách ly toàn xã hội, người Việt Nam chấp hành như thế nào?