Tìm chó lạc bằng trí tuệ nhân tạo (AI), tại sao không?