Vantech đem công nghệ phân tích hình ảnh video thông minh đến Secutech Vietnam 2019