Vuhoangtelecom tạm ngưng dịch vụ Freeship từ 31/8/2021