Khái niệm và ứng dụng của một số loại công tắc cảm ứng