Ưu điểm camera Ảnh Nhiệt Hikvision trong ứng dụng giao thông công cộng