Yêu cầu cơ bản đối với ổ cứng trong hệ thống giám sát