Thiết kế hệ thống camera an ninh – Mô hình từ cơ bản đến phức tạp