Vuhoangtelecom giảm giá sốc đến 50%, cùng bạn “Back To Work”